Værdier

Et Humanistisk Livssyn

Værdigrundlag vedtaget på Humanistisk Samfunds landsmøde d. 19. marts 2011

Humanisme – et udbredt begreb

Ordet humanisme bliver brugt på mange måder og i forskellige sammenhænge, så det skaber en vis usikkerhed og uklarhed om betydningen. Ordet er et udpræget plusord, som de fleste opfatter det, og hentyder til, at man er menneskelig og især medmenneskeligt indstillet i sine holdninger og adfærd. I denne betydning er det ikke så mærkeligt, at både religiøse og ikke-religiøse kan bruge det, men det, der adskiller de to grupper humanister, er troen på noget overnaturligt.

Det livssyn, Humanistisk Samfund bygger på, er en ikke-religiøs humanisme. Det er en international bevægelse, som Humanistisk Samfund er en del af blandt andet gennem sit medlemskab af European Humanist Federation. Dette livssyn tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Denne humanisme har som mål, at mennesker skal leve gode liv på egne præmisser og vise ansvar for hinanden og kommende generationer.

Humanistisk erkendelse

Humanismen er baseret på videnskabelige erkendelser og menneskelig fornuft. Humanismens etik og menneskesyn er baseret på fornuft og erfaring, rationel og kritisk tænkning, følelser, empati og medmenneskelighed.

Humanismen er vokset ud af den samme tradition for fritænkning som gav ophav til den moderne videnskab og har været en vigtig impuls til udviklingen af demokrati og menneskerettigheder. Humanismen er udogmatisk. Den har ingen eviggyldige skrifter eller sandheder og afviser livssyn og ideologier, som gør krav på at have en sådan kundskab eller opskrift på en perfekt verden. Den tager derfor afstand fra totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme.

Humanistisk menneskesyn

Det helt centrale i humanismen er, at mennesker altid skal behandles som mål i sig selv. Humanismen afviser forestillinger om overnaturlige magter, som griber ind i historien eller menneskers liv. Livet har ingen på forhånd givet mening. Vi må selv skabe mening og finde mål for vores liv. Vi har ansvar for vore handlinger og valg og må arbejde sammen med andre for det fælles bedste.

Humanisme er en filosofi om menneskelig frihed til udfoldelse. Humanister har som udgangspunkt, at mennesker er i stand til at føre deres liv på egen hånd i social ansvarlighed og i solidaritet med andre mennesker. Det humanistiske livssyn er baseret på tillid til menneskers evne til at skabe og opleve mening i livet.

Humanistisk etik

Humanismen tager udgangspunkt i den fællesmenneskelige erfaring, at mennesker ønsker at handle etisk. Humanister mener, at de moralske værdier har sin basis i menneskets natur og erfaringer og har forståelse og omsorg som grundlag.

Mennesket har iboende muligheder for at udvikle både gode og mindre gode sider. Derfor må vi have regler for mellemmenneskelig adfærd, som beskytter menneskers værdighed, individuel frihed og social retfærdighed. Samfundet må bekæmpe adfærd, som ødelægger eller undertrykker andre mennesker og deres liv.

Frihed må kombineres med personligt ansvar. Vi må vove at bygge på ideen om frie mennesker med ansvar for verden og for den natur og miljø, som vi er afhængige af.

Værdien af mangfoldighed

Humanismen fremhæver værdien af undren, udforskningstrang og tålmodighed i mødet med endnu ubesvarede spørgsmål. Humanister går ind for, at offentlige skoler baseres på ikke-dogmatisk og livssynsneutral undervisning. Uddannelse for alle uden indoktrinering er en ufravigelig ret. Det er en af skolens vigtigste opgaver at formidle centrale fællesmenneskelige værdier, at opøve evnen til kritisk og kreativ tænkning og at formidle rationelt baserede kundskaber.

Humanister mener, at livet har mange og værdifulde emotionelle sider og lader sig inspirere af naturen og den rige kultur, mennesker har skabt og skaber. Humanismen anerkender kunstens betydning for udvikling og tilfredshed og fremhæver dens evne til at gribe ind og forandre vores liv.

Humanismen understreger værdien af respekt for andre menneskers valg af livssyn og nødvendigheden af tolerance for indholdet i deres livssyn. Humanister anser mangfoldighed som en berigelse og er derfor imod diskrimination på grund af etnisk oprindelse, race, national eller social status, køn, alder eller seksuel orientering. Humanister forsvarer livssynsfrihed, og ønsker samtidig respekt for, at nogen ønsker frihed fra andres livssyn og religion.

Af samme årsag kræver Humanistisk Samfund et sekulært samfund, hvor stat og kirke er adskilt.

Livet – på godt og ondt

Livet indeholder store overgange, som har en særlig betydning. Det er naturligt at markere og højtideligholde disse overgange. Det kan være glæden over, at et nyt menneske bliver født, at barndom afløses af ungdom eller at man finder en partner. Det kan også være sorgen over at miste en, man holder af. Oplevelse af lidelse, eksistentielle kriser og chok er ligeledes en del af vores liv.

Ved de store overgange er det vigtigt, at vi er der for hinanden. Det er derfor en naturlig del af vores virke som humanistisk forening at afholde ceremonier. Gennem ceremonierne støtter vi mennesker i at finde mening og mål i livet for sig selv og sammen med andre.

Nordisk Humanistmanifest af 2016

Det Nordiske Humanistmanifest 2016 er en beskrivelse af et fælles humanistisk livssyn komponeret af de nordiske humanistorganisationer.

Læs mere om det nordiske humanistmanifest på Human-Etisk Forbunds hjemmeside her

Hent manifestet som PDF her

Amsterdamerklæringen af 2002

I 1952, ved den første internationale humanistkonference, blev Amsterdamerklæringen formuleret. Denne tekst udtrykte de fundamentale principper i humanismen. Med tiden vurderede IHEU, at teksten var moden til en revision, hvilket blev gjort i 2002.

Den gældende version af erklæringen kan læses her i dansk oversættelse.

Erklæringen kan læses på engelsk, og en række andre sprog her.