Humanistisk Samfund vil frem mod 2025 arbejde efter målene i nedenstående strategi – vedtaget på Humanistisk Samfunds landsmøde d. 13. marts 2021.

Fællesskaber

Vi vil fortsat arbejde med at udbrede det humanistiske livssyn og i 2021-25 sker det særligt med fokus på humanistiske fællesskaber. Et velfungerende samfund er bygget af fællesskaber, og som organisation er Humanistisk Samfund helt afhængig af velfungerende fællesskaber. Det gælder både de humanistiske ceremonier, vores frivillige, lokalforeningerne og alle de humanistiske fællesskaber, som måtte opstå i fremtiden.

Tre søjler vil være gennemgående i HS strategi for 2021-25:

Stærke fællesskaber: Humanistisk Samfunds lokalforeninger og de tværgående grupper omkring ceremonier og andre aktiviteter er sådanne stærke fællesskaber, der samler medlemmer, frivillige og interesserede om at udfolde forskellige sider af det sekulære humanistiske livssyn samt udbrede kendskabet til HS, de humanistiske værdier og humanistiske ceremonier. Disse fællesskaber er hovedhjørnestene i Humanistisk Samfund.

Øget synlighed: Flere skal vide, at humanistiske fællesskaber er en mulighed – både når det gælder ceremonier ved livets overgange, meningsfællesskaber at spejle sine egne holdninger i og fællesskaber at være aktiv i.

Økonomisk bæredygtighed: En robust økonomi er en forudsætning for gennemførsel af foreningens aktiviteter, og er grundlaget for den fortsatte vækst og udvikling af foreningen.

Der vil være fokus på stærke fællesskaber, øget synlighed og økonomisk bæredygtighed indenfor tre centrale områder:

Ceremonier

Ceremonierne er både vores vigtigste aktivitet og vores største aktiv. Derfor er de en helt central del af strategien i HS. De skal udvikles, værnes om og løftes frem. Hver gang vi afholder en ceremoni lærer nye mennesker vores livssynssamfund af kende.

Vores mål er, at:

 • tilbyde humanistiske ceremonier af høj kvalitet til alle, der ønsker det, i hele landet
 • arbejde med udviklingen og kvalitetssikringen af vores ceremonier
 • arbejde med udviklingen af humanistiske samtale-tilbud, fx. på hospitaler eller til folk i en sårbar situation.

Hvordan gør vi det?

 • Ved at arbejde målrettet med rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Gennem fortsættelse af fokus på uddannelse og (re-)certificering af ceremoniledere og celebranter
 • Ved at arbejde for en helhedsorienteret kvalitetssikring på tværs af ceremonier
 • Vi vil styrke stabiliteten i driften af de humanistiske konfirmationsforløb
 • Ved at undersøge behovet og mulighederne for humanistiske samtale-tilbud
 • Med fokus på videreformidling af de gode erfaringer og positive tilbagemeldinger vi får, fx via hjemmeside, Humanisten, sociale medier og i pressen
 • Ved løbende at vurdere prissætning og mulighed for støtte.

Politisk arbejde

Vi ønsker ligestilling af livssyn i Danmark med samme regler for alle. Vores livssyn skal anerkendes og ligestilles. Ifølge FN overtræder Danmark menneskerettighederne ved ikke at ligestille livssyn med trossamfund.

Vores mål er, at

 • arbejde for en lovgivning, der anerkender det humanistiske livssyn og giver os vielsesbemyndigelse
 • arbejde for en sekularisering af vores uddannelsessystem, fx
 • at kristendomskundskab erstattes med filosofi- og religionsundervisning i folkeskolen
 • at konfirmationsforberedelse ikke længere finder sted i skoletiden
 • at gudstjenester ikke skal foregå i skoletiden fx til jul
 • arbejde for adskillelse af stat og kirke, fx at civilregistrering overgår til kommunerne

Hvordan gør vi det?

 • Gennem dialog med politikere både lokalt, nationalt og internationalt
 • Gennem deltagelse i den offentlige debat lokalt, nationalt og internationalt
 • Gennem etablering af relevante netværk
 • Gennem samarbejde med relevante organisationer og institutioner både nationalt og internationalt, fx Foreningen Åndsfrihed, Rådet for Religions- og Trosfrihed, Udenrigsministeriets ambassadør for religions- og trosfrihed
 • Gennem deltagelse i internationale humanist-organisationer og netværk, fx Humanists International, European Humanist Federation og vores Nordiske netværk
 • Ved afholdelse af og deltagelse i konferencer, debatarrangementer, folkemøder m.m.
 • Ved afholdelse af Humanist World Congress 2023 i København, som er en mulighed for at synliggøre det humanistiske livssyn og involverer mange mennesker.

Hverdagshumanistiske fællesskaber

Vi vil arbejde for styrkelse af og støtte til lokalforeninger og andre initiativer, der kan etablere fællesskaber, fysiske som virtuelle. Humanistisk Samfund vil støtte op om medlemmer, der ønsker at skabe humanistiske fællesskaber og aktiviteter. Humanisme som livssyn har betydning i dagligdagen. Gennem etableringen af fællesskaber, lokale arrangementer og engagerede frivillige vil vi øge humanismens synlighed. Vi vil gøre ligesindede opmærksomme på, at der er fællesskaber for dem. Vi ønsker at øge det generelle kendskab til humanisme.

Vores mål er, at

 • arbejde på at udvikle humanistiske fællesskaber, som skaber muligheder for samvær, samtaler og aktiviteter
 • være en lokalt forankret organisation, støtte arbejdet i lokalafdelingerne, samt understøtte flere lokale initiativer
 • sætte fokus på humanistiske fællesskaber gennem kampagner, der informerer om HS og humanistiske værdier
 • have fokus på frivilligpleje, så det er sjovt og værdifuldt at være frivillig.
 • have en økonomisk bæredygtig forening

Hvordan gør vi det?

 • Ved at have fokus på at understøtte lokalt opståede græsrodsinitiativer, fx lokalforeninger, konfirmationsgrupper eller helt nye og anderledes initiativer
 • Gennem støtte og ressourcer til frivillige og vedligeholdelse af fællesskaber for de aktive til sparring og samvær
 • Ved at have øget fokus på virtuelle fællesskaber, og styrke vores digitale platforme
 • Gennem arbejde med udvikling af fx idékataloger med videreformidling af gode erfaringer og inspiration til fx samtalecafé, fællesspisning, humanistkor etc.
 • Ved at have fokus på en stabil økonomistyring

Vedtaget på Humanistisk Samfunds landsmøde 13/3 2021