Humanistisk Samfund vil frem mod 2021 arbejde efter målene i nedenstående arbejdsprogram – vedtaget på Humanistisk Samfunds landsmøde d. 12. marts 2016. Nogle af målene er nået, herunder afskaffelsen af blasfemiparagraffen og etableringen af et fysisk sekretariat.

Humanisme som livssyn

 • Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til et humanistisk livssyn, så det bliver alment kendt, bl.a. gennem deltagelse i den offentlige debat.
 • Vi vil sætte fokus på humanistiske værdier og humanistiske fællesskaber gennem kampagner og aktiviteter, der informerer om HS og humanistiske værdier, samt understreger vigtigheden af at tage aktivt stilling til sit livssyn.
 • Fordi vi mener, at aktiv stillingtagen i livssynsspørgsmål er vigtig, vil vi udvide dialogen med andre organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med tro- og livssynsspørgsmål.
 • Vi vil fortsat arbejde for at sætte livssyn på den officielle politiske dagsorden, bla. gennem dialog med politikere.
 • Vi vil fortsætte med at udvikle det humanistiske livssyn.

Liv og ceremonier

 • Vi vil tilbyde ceremonier af høj standard over hele landet til personer, der ønsker en højtidelig og værdig humanistisk markering af livets store overgange.
 • I de kommende år skal der uddannes flere celebranter, ceremoniledere og konfirmandundervisere efter beskrevne retningslinjer. Humanistisk Samfunds landsorganisation skal sørge for de nødvendige administrative rammer til ceremonigrupperne.
 • Vi vil til stadighed arbejde med udviklingen og kvalitetssikringen af vores ceremonier, som en grundlæggende aktivitet i Humanistisk Samfund.
 • Vi vil arbejde på at udvikle humanistiske fællesskaber, som skaber mulighed for at diskutere eksistentielle spørgsmål.
 • Vi vil undersøge mulighederne for udvikling af humanistiske samtale-tilbud, f.eks. på hospitaler, i militæret eller andre steder.

Ligestilling af livssyn

 • Som en absolut hovedmålsætning vil Humanistisk Samfund arbejde for en lovændring, så livssynssamfund ligestilles med trossamfund, og bl.a. vil kunne få juridisk vielsesbemyndigelse.
 • Vi vil arbejde for etablering af livssynsneutrale begravelsespladser og livssynsåbne ceremonirum i flere kommuner, så borgere og pårørende får mulighed for begravelser i overensstemmelse med deres livssyn.

En sekulær stat

Humanistisk Samfund vil arbejde for adskillelse af stat og kirke, og gøre det til et tema i den offentlige debat, samt sætte fokus på områder, hvor man med fordel kunne udbygge statens sekularisering:

 • Vi vil arbejde for, at civilregistreringen overgår fra kirken til kommunerne.
 • Vi vil arbejde for, at kristendomskundskab erstattes med filosofi- og religionsundervisning i folkeskolen.
 • Vi vil arbejde for, at konfirmationsforberedelse ikke længere finder sted i skoletiden.
 • Vi vil arbejde for, at blasfemiparagraffen bliver afskaffet.

En stor og aktiv organisation

 • Vi vil fortsat være en lokalt forankret organisation og stræbe efter at støtte arbejdet i de lokalafdelinger, vi har, samt etablere flere.
 • En velfungerende organisation kan ikke klare sig uden engagerede og aktive frivillige. Der skal udvikles en politik for modtagelse og pleje af frivillige og nye medlemmer.
 • Vi skal fortsat have fokus på udviklingen af kommunikation indadtil i organisationen.
 • Vi vil gerne have flere medlemmer, så vi kan blive en stærkere organisation.
 • Så snart det er økonomisk muligt, skal der etableres et fysisk sekretariat.