§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Humanistisk Samfund”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§ 2 – Medlemmer og Formål
Stk. 1. Humanistisk Samfund er en forening af personer i Danmark, som har Humanisme som livssyn.

Stk. 2. Foreningen anerkender følgende definition på Humanisme, som benyttes af Humanists International:

“Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. Humanism stands for the building of a more humane society through an ethics based on human and other natural values in the spirit of reason and free inquiry through human capabilities. Humanism is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.”

som foreningen har valgt at oversætte således:

Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar for at forme sit eget liv og give det mening. Humanismen står for opbygning af et mere menneskevenligt samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige værdier og styret af fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Humanismen er ikke teistisk og afviser overnaturlige forklaringer.

Stk. 3. Humanistisk Samfund er en almennyttig, ikke-kommerciel og partipolitisk uafhængig forening.

Stk. 4. Humanistisk Samfunds formål er at arbejde for udbredelsen af et humanistisk livssyn ved:

 • at udvikle og afholde humanistiske ceremonier i hele landet til markering af livsovergange/store begivenheder i livet
 • at informere om Humanismens livssyn og ideer gennem deltagelse i kultur- og samfundsdebat samt gennem foredrag, kurser og udgivelse af publikationer
 • at arbejde for en total adskillelse af stat og kirke og for et sekulært samfund med ligestilling af alle livssynssamfund
 • at virke for humanistiske værdier som f.eks. demokrati, ligeværdighed for alle (uanset alder, etnisk baggrund, køn, tro, mv.), menneskerettigheder, respekt for enkeltindivider og mindretal, seksuel frihed og ytringsfrihed
 • at samarbejde med andre humanistiske foreninger i ind- og udland.

§ 3 – Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab opnås af alle personer på 12 år og derover, der ved indmeldelse tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan nægte optagelse, hvis ansøgeren tidligere er ekskluderet eller før anmodning om medlemskab har udvist en adfærd, som kunne have medført eksklusion.

§ 4 – Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt.

Stk. 2. Betalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 3. Medlemskab ophører, når man har været i kontingentrestance i mere end 6 måneder

§ 5 – Eksklusion
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan efter skriftligt varsel ekskludere et medlem, hvis medlemmet overtræder foreningens vedtægter. Eksklusion i henhold til denne bestemmelse forudsætter en enstemmig hovedbestyrelsesbeslutning, ved eksklusion af et hovedbestyrelsesmedlem dog kun af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Eksklusionen kan ankes til landsmødet, men anken har ikke opsættende virkning.

§ 5A – Kommunikation

Al kommunikation må gennemføres i elektronisk form.

§ 6 – Landsmødet

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er landsmødet, der kan træffe beslutning i alle foreningens forhold. Hovedbestyrelsen indkalder til landsmøde en gang årligt. Indkaldelse skal ske senest 40 dage før landsmødet.

Stk. 2. Stemmeret på landsmødet har alle medlemmer, som har været medlem i mere end 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Forslag til behandling på landsmødet skal indsendes til forpersonen senest 20 dage før landsmødet afholdes, så de kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden landsmødet. Ændringsforslag skal derefter sendes til forpersonen senest 7 dage før landsmødet. Alle rettidigt indsendte forslag skal behandles på landsmødet.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Konstatering af mødets lovlighed
 • Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, budget til orientering og fastsættelse af næste års kontingent
 • Debat om indkomne forslag og afstemning
 • Valg af hovedbestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant

Stk. 5. Landsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen.

§ 7 – Ekstraordinært landsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde afholdes:

 • Når hovedbestyrelsen beslutter det.
 • Når 20 procent af medlemmerne skriftligt opfordrer hovedbestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Finder indkaldelsen sted i henhold til stk. 1, nr. 2, skal landsmødet afholdes senest 6 uger efter, at hovedbestyrelsen har modtaget medlemmernes opfordring.

§ 8 – Regler for landsmøder
Stk. 1. Landsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeafgivning skal ske skriftligt, når mindst 10 medlemmer forlanger det. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Alle personvalg sker skriftligt, såfremt der er stillet forslag om flere kandidater, end der skal vælges. I tilfælde af stemmelighed blandt kandidaterne og samtidig flere kandidater end der skal vælges foretages først omvalg og hvis fortsat stemmelighed lodtrækning.

Stk. 2. Kun landsmødet kan ændre vedtægterne. Til vedtagelse af ændringer i vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det landsmøde, de vedtages på, medmindre andet fremgår af forslaget.

Stk. 3. Over det på et landsmøde passerede udfærdiges et referat, som skal godkendes af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen består af mindst 4 og helst 6 medlemmer samt en forperson.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen vælges i ulige år og den anden halvdel i lige år.

De tre personer med flest stemmer er valgt for 2 år. Hvis der skal vælges mere end tre personer – for at opnå en fuldtallig bestyrelse på seks personer – er dem med efterfølgende flest stemmer valgt for 1 år.

Ved en fuldtallig hovedbestyrelse er det muligt at vælge 2 suppleanter. De to efterfølgende kandidater er hhv. 1. og 2. suppleant. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Førstesuppleanten indtræder som fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen, hvis et hovedbestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode.

Såfremt forpersonen afgår midt i en valgperiode, konstituerer hovedbestyrelsen sig internt med en fungerende forperson indtil næste Landsmøde.

Ved valg til hovedbestyrelsen kan man højest stemme på det antal kandidater, der skal vælges, og man skal mindst stemme på det antal kandidater, der skal vælges, minus 1.

Revisor og revisorsuppleant vælges hver for sig, ved flere kandidater stemmes på 1 kandidat, og kandidaten med det højeste stemmetal er valgt.

Stk. 5. Der er direkte valg til forperson på foreningens landsmøde. Forpersonen er født ligeværdigt medlem af hovedbestyrelsen. Forpersonen vælges for 2 år af gangen i ulige år.

§ 9 – Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen varetager foreningens opgaver i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og vælger som minimum en kasserer og en forperson, som tager sig af foreningens daglige drift.

§ 10 – Hovedbestyrelsens forretningsorden
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer er mødt. Afgørelser i hovedbestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Hovedbestyrelsesmøder afholdes efter forpersonens bestemmelse eller efter anmodning fra mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Hovedbestyrelsesmøder er ikke offentlige. Ret til deltagelse uden stemmeret har suppleanter til hovedbestyrelsen, foreningens valgte revisor og revisorsuppleant, talspersoner jf. § 11, og andre personer, som hovedbestyrelsen har inviteret til mødet. Alle, der ikke er medlemmer af hovedbestyrelsen, kan til enhver tid udelukkes fra mødet.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Over det på hovedbestyrelsesmøder passerede skrives et referat af et på hvert møde udnævnt hovedbestyrelsesmedlem eller en suppleant.

§ 11 – Talspersoner
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan udnævne foreningens medlemmer til talspersoner. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde en udnævnelse med øjeblikkeligt varsel.

Stk. 2. Foreningens talspersoner kan deltage i hovedbestyrelsesmøder som rådgivere i henhold til § 10, stk. 3 og optræder i offentligheden efter samråd med hovedbestyrelsen.

§ 12 – Lokalforeninger

Stk. 1 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål og værdier.

Stk. 2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har

1) Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af landsforeningens generalforsamlings fastsatte kontingent, samt har

2) Fået deres medlemskab godkendt af hovedbestyrelsen på baggrund af de i § 12, stk., 2 fremsatte retningslinjer.

 1. Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget.
 2. Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig.
 3. Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt vælges for 4 år ad gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år.
 4. Lokalforeningen skal imødekomme henstillinger om at overholde dansk lovgivning.

Stk. 3 En lokalforening der ikke overholder retningslinjerne i § 12 stk. 2 kan ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Lokalforeninger er med i landsforeningen indtil de skriftligt melder sig ud.

Stk. 5 Lokalforeninger er suveræne og uafhængige af landsforeningen. Landsforeningens centrale organer kan ikke afsætte eller vælge tillidsvalgte i lokalforeninger, og kan heller ikke omstøde afgørelser taget af deres egne valgte organer.

Stk. 6. Medlemmerne i en lokalforening betaler kontingent til lokalforeningen. Kontingentets størrelse fastlægges af landsorganisationens landsmøde. Kontingentet opkræves sammen med kontingentet til landsorganisationen. For medlemmer, der ikke er medlemmer af en lokalforening, anvendes lokalkontingentet af landsorganisationen til at understøtte det lokale arbejde.

§ 13 Frivillige

Humanistisk Samfund er i vid udstrækning understøttet af aktiviteter og bidrag fra frivilliges mangfoldige støtte og medvirken. Samarbejdet med frivillige er en grundpille i foreningens arbejde, og Humanistisk Samfund sørger derfor for, at indsatsen synliggøres og anerkendes ifht. gældende frivilligpolitik.

§ 14 – Økonomi, hæftelsesforhold og tegningsregler
Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Det følgende års kontingent fastsættes af landsmødet.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres indbetalte kontingent. Et medlem har ikke krav på andel i foreningens formue.

Stk. 4. Landssekretæren og kassereren kan i forening disponere over foreningens konti til daglig drift indenfor det af Hovedbestyrelsen godkendte budget.

Stk. 5. Forpersonen tegner foreningen. Dispositioner, der binder foreningen til økonomisk modydelse, skal altid godkendes af kasserer og forperson.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at opbevare foreningens formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.

§ 15 – Opløsning
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er fremmødt på landsmødet, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Er 3/4 af medlemmerne ikke fremmødt på landsmødet, men forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen et nyt ekstraordinært landsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning overdrages foreningens formue til en godkendt forening, som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på ekstraordinært landsmøde d. 22. november 2008

Revideret på ordinært landsmøde d. 16. maj 2009, d. 17. april 2010, d. 19. marts 2011, d. 16. marts 2013, d. 18. marts 2017, 30. marts 2019, d. 7. marts 2020 og d. 18. marts 2023.

Tidligere landsmødereferater og årsrapporter kan findes her.