§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er »Humanistisk Samfund Aalborg.«
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg.


§ 2 – Tilhørsforhold

Foreningen organiserer medlemmer af Humanistisk Samfund fortrinsvis i Aalborg kommune (se prg 4). Foreningen arbejder på grundlag af landsforeningen Humanistisk Samfunds principper, vedtægter og beslutninger.


§ 3 – Formål

Foreningen anerkender følgende definition på humanisme, som benyttes af Humanists International:

“Humanism is a democratic and ethical life stance, which affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more humane society through an ethic based on human and other natural values in the spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.”

som Humanistisk Samfund har valgt at oversætte således:

»Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar for at forme sit eget liv og give det mening. Den står for opbygning af et mere menneskevenligt samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige værdier og styret af fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Den er ikke teistisk og afviser overnaturlige forklaringer.«

Stk. 2. Humanistisk Samfund Aalborg er en ikke-kommerciel og partipolitisk uafhængig forening.Stk. 3. Formål med Humanistisk Samfund Aalborg er:

  • at informere om humanismens livssyn og ideer gennem deltagelse i kultur- og samfundsdebat, uddannelse i skoler og andre uddannelsesinstitutioner samt gennem foredrag, kurser og udgivelse af publikationer,
  • i samarbejde med landsorganisationen at udvikle og gennemføre humanistiske ceremonier, uddanne celebranter og ceremoniledere til disse og at rådgive i livssynsspørgsmål,
  • at arbejde for en total adskillelse af stat og kirke og for et sekulært samfund med ligestilling af alle livssynssamfund,
  • at virke for humanistiske værdier som f.eks. demokrati, ligeværdighed for alle (uanset alder, etnisk baggrund, køn, tro, mv.), menneskerettigheder, respekt for enkeltindivider og mindretal, seksuel frihed og ytringsfrihed.

§ 4 – Medlemmer

Stk. 1. Foreningen organiserer de medlemmer af landsforeningen Humanistisk Samfund, som bor i Aalborg kommune. Medlemmer fra kommuner, der ikke har en lokalforening, kan henvises til Humanistisk Samfund Aalborg, hvis dette er den nærmeste lokalforening. Humanistisk Samfunds hovedbestyrelse fastsætter i sådanne tilfælde den geografiske afgrænsning af Humanistisk Samfund Aalborg efter indstilling fra Humanistisk Samfunds lokalforeninger. Alle medlemmer kan dog frit vælge af udøve deres medlemsrettigheder i en anden af Humanistisk Samfunds lokalforeninger.

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker gennem Humanistisk Samfunds landsorganisation.

§ 5 – Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der kan træffe beslutning i alle foreningens forhold. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen en gang årligt i første halvår. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 20 dage før generalforsamlingen afholdes, så de kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Debat om indkomne forslag og afstemning

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

(Bestyrelsen består af højst syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges op til fire medlemmer og i ulige år op til tre medlemmer. Suppleanterne er på valg hvert år).

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

  • Når bestyrelsen beslutter det.
  • Når 20 procent af medlemmerne skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Finder indkaldelsen sted i henhold til stk. 1, nr. 2, skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes opfordring.

§ 7 – Regler for generalforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, og stemmeafgivning skal ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer forlanger det. Alle personvalg sker skriftligt, såfremt der er stillet forslag om flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 2. Kun generalforsamlingen kan ændre vedtægterne. Til vedtagelse af ændringer i vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget. Blanke og ugyldige stemmerbetragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på, medmindre andet fremgår af forslaget. Vedtægter må ikke være i strid med landsforeningens vedtægter. Tvivlstilfælde kan ankes for landsforeningens hovedbestyrelse.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, som skal godkendes af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§ 8 – Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens opgaver i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og landsforeningen Humanistisk Samfunds vedtægter og beslutninger.

§ 9 – Bestyrelsens forretningsorden

Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte en forperson, næstforperson, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder er ikke offentlige, men som udgangspunkt åbne for lokalforeningens medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer og kan rekvireres af medlemmer på forlangende. Bestyrelsen godkender referat på et efterfølgende møde.

§ 10 – Økonomi, hæftelsesforhold og tegningsrettigheder

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens medlemmer betaler et kontingent til lokalforeningen. Kontingentets størrelse fastsættes af Humanistisk Samfunds landsmøde og opkræves sammen med kontingentet til landsorganisationen.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Et medlem har ikke krav på andel i foreningens formue.

Stk. 4. Kasserer eller formand alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan disponere over foreningens konti i den daglige drift.

Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare foreningens formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.

§ 11 – Opløsning

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er fremmødt på en generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Er 3/4 af medlemmerne ikke fremmødt på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2. Foreningens formue overdrages i tilfælde af opløsning til Humanistisk Samfunds landsorganisation.

Således vedtaget på generalforsamling 23.november 2010.

Ændret på generalforsamlingerne 19. februar 2013 og 25. februar 2020